Skip Navigation
Banner LabShop sleva 20%

23 - �imon �afr�nek

23 - �imon �afr�nek
LABYRINT - knihy

Novela, kter� v�mi projede jako �inkanzen. V�DEҖLUBLAҖIT�LIE�FRANCIE�PRAHA. Ve zb�sil�m tempu poloileg�ln�ch technop�rty. ��dn� turn�. Turn� d�laj� skupiny. My jsme syst�m a ne ��dn� posran� rock�n�rollov� kapela. Jde O HUDBU. Stoj� za hradbou, hraje� a nevid� lidi, hraje� podle sv�ho, oni dostanou jen zvuk, �istej, neru�enej proud. Sly��? Jde O HUDBU! A jde taky o l�sku. Byli jsme �ty�i a ka�dej z n�s m�l holku, ale holky na akci nepat�ej. J� m�l jeden malej probl�m. Ta moje m�la vlasy jak vosk a rty Moniky Bellucci. MC 145 K�

K� 116.00

2666: Praha Odyssey (editor: Vladimir 518)

2666: Praha Odyssey (editor: Vladimir 518)
LABYRINT - knihy

Smyslem tohoto sketchbooku nen� vytvo�en� dal�� klasick� obrazov� datab�ze pro writery, nem� ani vysv�tlovat, nebo p�ibli�ovat ostatn�m lidem graffiti jako takov�. Jedn� se o vizualizaci obsese, o n� sn� drtiv� v�t�ina writer�. Vybrali jsme sto autor�, zpracovali p�es dva tis�ce skic a kol�ov�m zp�sobem pokryli celou Prahu. V�tejte v bludi�ti. MC 250 K�

K� 200.00

A PAK U� JEN TMA - Petra Bat�k

A PAK U� JEN TMA - Petra Bat�k
LABYRINT - knihy

Z�nik jedn� rodiny vid�n� ze �ty� odli�n�ch �hl� pohledu. P��b�h vypr�v� matka, jej� matka a dv� d�ti, ale diktuje ho alkohol. Z�vislost jednoho ovliv�uje �ivoty v�ech a ka�d� je vinen. MC 195 K�

K� 156.00

ABDULL�HOVY NOHY - Hafid Bouazza

ABDULL�HOVY NOHY - Hafid Bouazza
LABYRINT - knihy

VYPROD�NO --- Kontroverzn�, ironick� a z�rove� p�vabn� erotick� pov�dky marock�ho spisovatele p��c�ho holandsky.

K� 0.00

ADI�S, �PAN�LSKO - Lenka Reinerov�

ADI�S, �PAN�LSKO - Lenka Reinerov�
LABYRINT - knihy

Lenka Reinerov� - Adi�s, �pan�lskoPosledn� kniha n�mecky p��c� pra�sk� prozai�ky Lenky Reinerov� (1916�2008). D�jov� linie vypr�v�n� spojuje Prahu se �pan�lskem v dramatick�m �ase ob�ansk� v�lky na konci 30. let minul�ho stolet�. Hlavn� p��b�h je propl�t�n autobiografick�mi reflexemi ze sou�asnosti, tak jak to dob�e zn�me i z dal��ch knih Lenky Reinerov�. T�ma, kter� dvaadevades�tiletou autorku do posledn�ch chvil zam�stn�valo a vedlo k naps�n� tohoto textu, je �zce spjato s ot�zkou: �Pro� bylo v meziv�le�n� dob� tolik p�edev��m mlad�ch lid� ochotno postavit se zlu, riskovat �ivot v boji za demokracii a za svou p�edstavu o svobod�?� Novelu doprov�z� komentovan� uk�zky z v�le�n�ch z�pisk� l�ka�e, intebrigadisty a pozd�ji tak� autor�ina man�ela Theodora Balka (1900�1974) a historick� studie �eskosloven�t� interbrigadist� ve �pan�lsku 1936�1939. Z n�m�iny p�elo�ily Olga Wall� a Viera Glosikov�.ISBN: 978-80-87260-25-8
MC: 195 K�

K� 156.00

AFRICK� ��TANKA

AFRICK� ��TANKA
LABYRINT - knihy

MOMENT�LN� VYPROD�NO. �estn�ct autor� v p�ekladech z deseti p�vodn�ch africk�ch jazyk�.

K� 0.00

ALBUM - Jan Kaplick� / DOTISK

ALBUM - Jan Kaplick� / DOTISK
LABYRINT - knihy

Nov� vyd�n� obrazov�ho alba my�lenek, n�zor� a zdroj� inspirace fenomen�ln�ho architekta, design�ra a zakladatele Future Systems.
MC 495 K�

K� 316.00

ALMANACH LABYRINT 2007

ALMANACH LABYRINT 2007
LABYRINT - knihy

Tradi�n� ro�enka pro knihkupce, nakladatele, knihovny, galerie, �koly, kulturn� instituce a novin��e. Pro v�echny, kdo �tou knihy. A tak� pro ty, kte�� cht�j� knihy ps�t. P�vodn� cena 299 K�

K� 100.00

ALMANACH LABYRINT 2008

ALMANACH LABYRINT 2008
LABYRINT - knihy

Tradi�n� ro�enka pro knihkupce, nakladatele, knihovny, galerie, �koly, kulturn� instituce, novin��e, milovn�ky knih i za��naj�c� spisovatele. Pro v�echny, kdo r�di �tou knihy. P�vodn� cena 299 K�

K� 100.00

ALMANACH LABYRINT 2009

ALMANACH LABYRINT 2009
LABYRINT - knihy

Pr�vodce �esk�m kni�n�m trhem od roku 1992. Tradi�n� ro�enka pro knihkupce, nakladatele, knihovny, galerie, �koly, kulturn� instituce a novin��e. Pro v�echny, kdo �tou knihy, a tak� pro ty, kte�� cht�j� knihy ps�t.

K� 100.00
Str�nky: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 17 |